HEERLIJK.nl

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
HEERLIJK Club BV is gevestigd te Rotterdam. Het kaart is onderdeel van HEERLIJK Club BV te (3054 BJ) Rotterdam aan Berglustlaan 58b en staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 69315183. Wanneer de deelnemer gebruik maakt van de site www.heerlijk.nl heeft de deelnemer automatisch te maken met de voorwaarden die HEERLIJK Club BV stelt aan het gebruik van de site.

Artikel 1. Algemene bepalingen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de HEERLIJK Club die door HEERLIJK Club BV wordt georganiseerd, hierna te noemen de organisator. HEERLIJK Club BV is gevestigd in Rotterdam en te bereiken via onderstaande gegevens.

Villapark 1
3051 BP Rotterdam
tel: 010 – 211 00 90
e-mail: info@heerlijk.nl

1.2 Heerlijk.nl is de besloten vennootschap die de web-dienst online reserveren van een tafel voor een lunch en/of diner exploiteert.

1.3 De deelnemer: De natuurlijke perso(o)n(en) die via www.heerlijk.nl reserveert. Een deelnemer kan individueel, voor meerdere personen of voor een groep (de maximale grootte van de groep wordt door de restaurateur zelf ingesteld) een tafel reserveren.

1.4 Restaurateur: De natuurlijke- of rechtspersoon of vennootschap die zijn bedrijf maakt van het exploiteren van een restaurant.

1.5 Website: De website www.heerlijk.nl.

1.6 In deze algemene voorwaarden wordt onder deelnemer verstaan diegene, die blijkens ondertekening de overeenkomst van deelname heeft aangegaan met de organisator, alsmede haar bevoegde vertegenwoordigers. Ook indien de in dit lid bedoelde ondertekening bij desbetreffende firma gedaan is door een niet-bevoegde, zal deze door de organisator beschouwd worden als de ondertekening door een bevoegde en zal dien ten gevolge de deelnemer verplichten alle consequenties voortvloeiend uit deze overeenkomst te aanvaarden.

1.7 Deze algemene voorwaarden vormen een geïntegreerd deel van iedere door de organisator met deelnemer ter zake van deelname gesloten overeenkomst.

1.8 Deelnemer kan tegenover de organisator geen rechten ontlenen aan overeenkomsten ter zake van deelname, strijdig met deze algemene voorwaarden tenzij van een dergelijke overeenkomst blijkt uit een door de organisator getekende opdrachtbevestiging.

1.9 Derden kunnen tegenover de organisator aan deze algemene voorwaarden geen rechten ontlenen.

1.10 De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om de vastgestelde data en openingstijden te wijzigen zonder dat de deelnemer recht heeft op schadevergoeding.


Artikel 2. Aanmelding als deelnemer
2.1 De eerste aanmelding tot de website van Heerlijk.nl kan worden aangevraagd door de deelnemer door middel van het invoeren van de naam, e-mailadres en telefoonnummer.

2.2 Het e-mail adres van de deelnemer is tevens de inlog naam. Dit e-mail adres wordt tevens gebruikt voor alle door de website www.Heerlijk.nl gegenereerde e-mail berichten.

2.3 De deelnemer kan toegang tot het reserveringssysteem krijgen door het invoeren van de unieke code van het HEERLIJK Club membership.

2.4 De deelnemer kan op elk gewenst moment zijn profiel verwijderen door dit aan te geven in een email (info@heerlijk.nl)


Artikel 3. Gebruik van het reserveringssysteem
3.1 De deelnemer kan op www.heerlijk.nl reserveren voor lunch en/of diner.

3.2 De deelnemer heeft de mogelijkheid om een reservering te annuleren binnen de annuleringsvoorwaarden.

Artikel 4. Gebruik Heerlijk.nl
5.1 HEERLIJK Club BV behoudt zich het recht voor om de toegang van de deelnemer te blokkeren als HEERLIJK Club BV op grond van de ter beschikking zijnde informatie vermoedt dat de gebruiker de dienst gebruikt in strijd met één van de artikelen van de algemene voorwaarden. De deelnemer is verantwoordelijk en aansprakelijk voor enig doen of nalaten in strijd met de algemene voorwaarden.

5.2 Op het gebruik van de site Heerlijk.nl is naast de algemene voorwaarden het Nederlands recht van toepassing.

5.3 Bij een beëindiging, (langdurige) onderbreking of blokkering van het systeem is het mogelijk dat de informatie die de deelnemer via Heerlijk.nl heeft opgeslagen niet meer achterhaald kan worden. De deelnemer accepteert dit risico.

Artikel 5. Onderhoud
6.1 HEERLIJK Club BV spant zich naar beste kunnen in om de deelnemer een ononderbroken toegang tot de dienst en het gebruik van Heerlijk.nl aan te bieden.

6.2 HEERLIJK Club BV kan onderdelen van de dienst te allen tijde zonder voorafgaande bekendmaking tijdelijk buiten gebruik stellen voor het opheffen van storingen en plegen van onderhoud en is niet verantwoordelijk voor eventuele voortkomend uit deze onderbreking.

Artikel 6. Betalingsvoorwaarden
7.1 De prijs voor kortingsmenu verschilt per deelnemend restaurant en is te vinden op de profielpagina van het restaurant. 

7.2 De betaling vindt plaats in het restaurant.

Artikel 7. Klachten
Zijn er vragen of klachten naar aanleiding van gebruik van de dienst van HEERLIJK Club BV, dan kan de deelnemer de organisatie bereiken via de contactgegevens op de site.

Wanneer er klachten over het restaurant zijn dient de deelnemer dit zelf aan het restaurant te melden.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
HEERLIJK Club BV is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden. HEERLIJK Club BV kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met derden. Je geeft HEERLIJK Club BV nadrukkelijk toestemming om benodigde gegevens op te slaan. De wijze waarop HEERLIJK Club BV omgaat met de bescherming van persoonsgegevens is opgenomen in de privacy statement van Heerlijk.nl.

Artikel 9. Intellectueel eigendom
10.1 Het logo Heerlijk.nl mag alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van HEERLIJK Club BV worden gebruikt.

10.2 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot heerlijk.nl berusten bij HEERLIJK Club BV tenzij anders is aangegeven. Hieronder valt het gebruik van logo, foto materiaal en copy gebruikt op de website.

10.3 Op www.Heerlijk.nl staat een verwijzing naar de Privacy Statement die van kracht is.

Artikel 10. Annulering
11.1 Indien de deelnemer de reservering wenst te annuleren, dan kan dit uiterlijk 24 uur voor de reservering kosteloos gedaan worden middels het online profiel welke op www.Heerlijk.nl te zien is na inloggen.

Indien de reservering < 24 uur (minder dan 24 uur voor de reservering) wordt geannuleerd kan het restaurant de deelnemer kosten in rekening brengen.

11.2 Uitzonderingen in rekening gebrachte kosten op annuleringen:

In geval van overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongeval/letsel, mits vastgesteld door behandelend arts/specialist.

In geval van overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongeval/letsel van bloed- en of aanverwanten in de eerste of tweede graad, mits vastgesteld door behandelend arts/specialist.

Artikel 11. Reviews
Bij het plaatsen van een review gelden de volgende voorwaarden. Het is niet toegestaan om teksten en/of afbeeldingen te gebruiken die anderen (seksueel) intimideren of beledigen. Ook is het niet toegestaan om teksten/ of afbeeldingen te verspreiden, toegankelijk te maken of te laten zijn van etnisch of pornografisch materiaal. Daaronder dient in elk geval, maar niet uitsluitend, te worden verstaan: materiaal dat de eerbaarheid van minderjarigen aantast of een aantasting inhoudt van het recht op privéleven en/of de menselijke waardigheid alsmede materiaal dat een uiting is van of aanzet tot discriminatie. Wanneer van het voorgaande sprake is en de bevoegde autoriteiten hierom verzoeken zullen de persoonlijke gegevens van de gebruiker ter beschikking worden gesteld aan die autoriteiten.

De gebruiker dient zich te houden aan de spelregels die gelden voor het plaatsen van reacties op de internetsite. De gebruiker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor enig doen of nalaten in strijd met de gebruiksvoorwaarden.
HEERLIJK Club BV behoudt zich bij het plaatsen van enige bijdrage van de gebruiker het recht voor - zonder hier overigens toe verplicht te zijn - in hetgeen door de gebruiker aan heerlijk.nl ter beschikking is gesteld wijzigingen aan te brengen, die zij uit redactioneel oogpunt of anderszins dienstig of gewenst oordelen. Ook is HEERLIJK Club BV gerechtigd zonder opgave van reden enige bijdrage van een gebruiker te verwijderen. HEERLIJK Club BV is nimmer tot enige schadevergoeding gehouden.

Artikel 12. Slotbepaling
HEERLIJK Club BV behoud zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de algemene voorwaarden of de privacy statement zonder voorafgaande toestemming van de gebruiker.

Uiteten in 3 simpele stappen Restaurant zoeken


Zoeken Zoek jouw favoriete restaurant in de buurt

Reserveren Reserveer een tafel met jouw unieke club nummer

Geniet en bespaar Bon appétit! Je ontvangt per e-mail de bevestiging